Obowiazek prowadzenia ewidencji sprzedazy

Każdy przedsiębiorca, w kwestię obowiązującej ustawy o rachunkowości, ma obowiązek prowadzenia ewidencji majątku przedsiębiorstwa. Ewidencją taką jest rejestracja środków trwałych.

Środki trwałe nazwy to: grunty, prawo użytkowania wieczystego gruntów, budynki oraz budowle, maszyny, środki transportu, meble również drugie urządzenia, których liczbę w punkcie ich uzyskania przekracza kwotę trzy tysiące pięćset jasnych również wymaga on trwań współwłasnością lub własnością podatnika lub firmy. Obowiązek wpisania składnika majątku do rejestru środków trwałych przebiega w maju, w jakim został on wzięty.

Ewidencja środków trwałych prawdopodobnie być kierowana w książce zakupionej w wydawnictwach akcydensowych, na wydrukowanych kartach z dobrymi rubrykami z komputera, na mapach ręcznie stworzonych z narysowanymi tabelkami albo w zeszytach bez odpowiednich tabelek, jednak wpisy muszą liczyć wszystkie konieczne do zarejestrowania dane. Warunkiem jest ręczne wypełnianie używanego w nazwie dokumentu.

Środki trwałe ewidencjonuje się na bazie dokumentów, które zawierają wartość początkową wpisywanych środków. Tabela do rejestracji środków trwałych powinna wynosić: liczbę porządkową, datę nabycia i przyjęcia do użytkowania, dane dokumentu potwierdzającego zakup, opis środka trwałego, symbol Klasyfikacji Środków Trwałych, cenę początkową, stawkę amortyzacji (związana istnieje od lat użytkowania), kwotę odpisu amortyzacyjnego, zaktualizowaną wartość początkową, tę kwotę odpisów amortyzacyjnych oraz datę kasacji wraz z racją jej przygotowania. W wypadku sprzedaży środka należy wpisać datę sprzedaży, jeśli środek trwały ulegnie zniszczeniu, należy dołączyć protokół likwidacji. Pamiętając o obowiązującej ustawie, firma musi wziąć wszystkie dokumenty potwierdzające nabycie środków trwałych.